Konfidencialitātes politika

Sludinājumu servisa REKLAMA.LV privātuma politika

Datums: 16.11.2022

 1. Informācija par Pārzini:
  1. Pārziņa kontaktinformācija: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ADV Service” (reģistrācijas numurs: 40203026199, juridiskā adrese: Brīvības iela 155,k– 4, Rīga, LV-1012). E-pasta adrese: info@reklama.lv
  2. Pārzinis izpilda Regulas prasības Latvijā.
 2. Personas datu apstrādes mērķi, personas datu kategorijas un tiesiskie pamati

  Interneta vietnē tiek sniegti sludinājumu izvietošanas pakalpojumi, kurus var izmantot reģistrēts lietotājs saskaņā ar sludinājumu servisa REKLAMA.LV lietošanas noteikumiem.

  1. Sniedzot pakalpojumus Interneta vietnē, Jūsu personas dati var tikt apstrādāti saskaņā ar turpmāk minēto:
   Personas datu apstrādes mērķi un procesi Apstrādātie reģistrēta lietotāja personas dati Apstrādes tiesiskais pamats (Regulas tiesību norma)
   1 Reģistrēta lietotāja profila izveide.
   Fakultatīvi norādāmiem datiem: reģistrēta lietotāja saziņas uzlabošana.
   Vārds, uzvārds, rezidences valsts, e-pasta adrese, telefona numurs, Fakultatīvi norādāmie personas dati reģistrēta lietotāja profila papildināšanas procesā: lietotāja fotogrāfija. Datu subjekta piekrišana
   (Regulas 6.panta 1.punkta a)apakšpunkts)
   2 Reģistrēta lietotāja profila izveides tehniskais nodrošinājums Reģistrēta lietotāja IP adrese, reģistrācijas datums un laiks, lietotāja kārtas numurs Tiesiskā interese
   (Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts)
   3 Sludinājuma izvietošanas pakalpojuma nodrošināšana, atgādinājuma izsūtīšana par sludinājuma termiņa beigām Vārds, uzvārds, papildu e-pasta adrese, telefona numurs; sludinājuma teksta, sludinājumā atspoguļotās kontaktinformācijas, pievienoto sludinājuma fotoattēlu galerijas izveidošana un izvietošana. Maksājuma konta naudas līdzekļu apjoms, bonusu summa. Līguma izpilde
   (Regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunkts)
   4 Saimnieciskās darbības veicēja statusa apliecināšana Personas koda otra daļa, reģistrācijas numurs, nodokļu maksātāja adrese, PVN reģistrācijas numurs Juridiska pienākuma izpilde
   (Regulas 6.panta 1.punkta c)apakšpunkts)
   5 Maksājumu procesa veikšana Saņemtais maksājums, maksājuma numurs, maksājuma summa, maksājuma lietotāja vārds, uzvārds, lietotāja numurs; maksātāja vārds, uzvārds, personas kods. Līguma izpilde
   (Regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunkts)
   6 Saziņa starp portāla lietotāju un sludinājuma izvietotāju Vārds, reģistrētam lietotājam adresētais ziņojuma saturs Datu subjekta piekrišana, tiesiskā interese
   (Regulas 6.panta 1.punkta a un f)apakšpunkts)
   7 Atbildes saziņa starp sludinājuma izvietotāju un portāla lietotāju Vārds, ziņojuma teksts, pievienotie fotoattēli Datu subjekta piekrišana, tiesiskā interese
   (Regulas 6.panta 1.punkta a un f)apakšpunkts)
   8 Reģistrēta lietotāja rezidences valsts noteikšana pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai par sniegto pakalpojumu nodokļu maksāšanas pienākuma izpildei Lietotāja rezidences valsts Tiesiskā interese
   (Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts)
   9 Reģistrēta lietotāja konta administrēšana (lietotāja piekļuves nodrošināšana reģistrēta lietotāja kontam; piekļuve gadījumos, ja aizmirsta parole vai lietotājs ir zaudējis piekļuvi iepriekš reģistrētai elektroniskā pasta adresei) Nepieciešamības gadījumā - papildu e-pasta adrese, mobilā tālruņa numurs, pieslēguma datora un IP adreses uzstādījumi, lietotāja ID numurs, lietotāja pieslēgumu kontam datums, laiks Tiesiskā interese
   (Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts)
   10 Komunikācijas nodrošināšana, nekorektas rīcības ziņojumu izskatīšana; sazināšanās ar lietotāju pēc e-pasta saņemšanas Vārds, mobilā tālruņa numurs, e-pasta adrese, papildus e-pasta adrese Tiesiskā interese
   (Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts)
   11 Atgādinājums Portāla lietotājam par lietotāja atzīmēto sludinājumu (pēc šī portāla lietotāja pieprasījuma) vai sludinājuma pārsūtīšana E-pasta adrese Datu subjekta piekrišana
   (Regulas 6.panta 1.punkta a)apakšpunkts)
   12 Patērētāju un lietotāju pieteikumu, pretenziju izskatīšana Vārds, uzvārds, e-pasta adrese, mobilā tālruņa numurs Juridiska pienākuma izpilde, tiesiska interese
   (Regulas 6.panta 1.punkta c) un f)apakšpunkts)
   13 Regulas prasību izpilde (datu subjekta iesniegumu izskatīšana) Vārds, uzvārds, telefons, e-pasta adrese, iesniegumā norādītie personas dati Juridiska pienākuma izpilde
   (Regulas 6.panta 1.punkta c)apakšpunkts)
   14 Kārtības un likuma ievērošanas nodrošināšana vietnē (nodrošināt, ka vietnē netiek izplatītas nepatiesas ziņas, netiek izteikti publiski apvainojumi, aicinājumi uz nekārtībām vai citi naida noziegumi, kā arī netiek veikta diskriminācija, pamatojoties uz personas dzimumu, rasi vai etnisko piederību (t.sk. ādas krāsu, etnisko un nacionālo izcelsmi un tautību), vecumu, invaliditāti, reliģisko piederību, politisko pārliecību, nacionālo vai sociālo izcelsmi, mantisko vai ģimenes stāvokli, seksuālo orientāciju, citiem apstākļiem) Reģistrēta lietotāja norādītie personas dati: vārds, uzvārds, mobilā tālruņa numurs, e-pasta adrese, papildus e-pasta adrese Sabiedrības interese, tiesiskā interese
   (Regulas 6.panta 1.punkta e) un f)apakšpunkts)
   15 Nodrošināt likumīgu preču apriti (kontrolēt licencēto preču tirdzniecības likumību vai arī atļauju pārbaudi konkrētos nodarbinātības veidos) Reģistrēta lietotāja norādītie personas dati: vārds, uzvārds, mobilā tālruņa numurs, e-pasta adrese, papildus e-pasta adrese Tiesiskā interese
   (Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts)
   16 Pārstāvības tiesību noskaidrošana maksājumu atlīdzināšanas gadījumā Pilnvarojuma dati, vārds, uzvārds, amats Tiesiskā interese
   (Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts)
  2. Pārzinis sakarā ar akcīzes un kontrolējamo preču, zāļu, ieroču, bīstamo un kaitīgo vielu nelikumīga apgrozījuma novēršanu, ka arī valsts licencējamo pakalpojumu sniegšanas bez licences novēršanas nolūkos, finansiālas disciplīnas un grāmatvedības uzskaites nolūkos, izvairīšanās no nodokļiem, nelikumīgo ienākumu legalizācijas un citu likuma pārkāpumu novēršanas nolūkos var veikt personu un kompāniju identifikāciju, pieprasot papildu informāciju.
  3. Interneta vietnē var apstrādāt Jūsu personas datus atbilstoši šīs Privātuma politikas noteikumiem arī citos gadījumos, ja tas, piemēram, nepieciešams, lai īstenotu prasības vai nodrošinātu aizsardzību prasību gadījumā, neatkarīgi no tā, vai prasības tiek iesniegtas tiesā vai tās administratīva rakstura, vai tās tiek iesniegtas citas ārpustiesas procedūras ietvaros. Šī iemesla dēļ Interneta vietne apstrādā Jūsu personas datus atbilstoši leģitīmajām interesēm un, lai aizsargātu un garantētu Interneta vietnes, Jūsu un citu personu tiesību īstenošanu.
  4. Interneta vietne apstrādā personas informāciju informācijas resursos, kas atrodas Eiropas savienības teritorijā.
  5. Pārziņa apstrādātie personas dati ir ierobežotas pieejamības informācija, kurai var piekļūt tikai tie darbinieki, kuriem ir pilnvarojums, vai piekļuve šiem datiem ir nepieciešama, lai veiktu darba uzdevuma izpildi.
 3. Pārredzamība un datu nodošana trešajām personām
  1. Interneta vietne ir tiesīga nodot Jūsu personas datus trešajām personām šādos gadījumos:
   1. finanšu darījumu informāciju, kas saistīti ar pakalpojumu/preču iegādi Interneta vietnē, var apstrādāt un saņemt Interneta vietnes maksājumu pakalpojumu sniedzēji. Interneta vietne kopīgo Jūsu darījumu informāciju ar Interneta vietnes maksājumu pakalpojumu sniedzējiem tikai tiktāl, cik tas nepieciešams Jūsu maksājumu, atmaksas un sūdzību vajadzībām;
   2. valsts iestādēm pēc viņu pieprasījuma atbilstoši normatīvo aktu prasībām (piemēram, Valsts ieņēmumu dienests, tiesībsargājošās iestādes).
 4. Personas datu glabāšana
  1. Pārzinis glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem un tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
   1. ir noteikts juridisks pienākums datus glabāt noteiktu laiku saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
   2. ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
   3. ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;
   4. ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.
  2. Interneta vietne nodrošina, ka Jūsu personas dati tiek glabāti un aizsargāti no neatļautas piekļuves, atklāšanas, izmantošanas, pārveidošanas vai iznīcināšanas. Interneta vietne apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai Jūsu dati saglabātu konfidenciāli un tiktu droši uzglabāti.
 5. Jūsu, kā datu subjekta tiesības un to ierobežojumi
  1. Jums ir šādas tiesības attiecībā uz Interneta vietnē apstrādātajiem personas datiem (personīgo informāciju):
   1. Jums ir tiesības pieprasīt un mēneša laikā saņemt par sevi visu informāciju (personas datus), kāda tiek apstrādāta Interneta vietnē. Jūs varat savus personas datus aplūkot arī reģistrēta lietotāja profilā.
  2. Jums ir tiesības labot jebkurus savus personas datus, kas ir neprecīzi un, ņemot vērā apstrādes nolūkus, Jums ir tiesības papildināt jebkurus datus, kas ir nepilnīgi vai novecojuši.
  3. Jums ir tiesības atsaukt piekrišanu un dzēst savus personas datus, ja:
   1. personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti;
   2. Jūs atsaucat savu piekrišanu, un cita likumīga pamata apstrādei nav;
   3. Jūs iebilstat pret apstrādi atbilstoši atsevišķiem datu aizsardzības noteikumiem;
   4. apstrāde tiek veikta mārketinga nolūkos;
   5. personas dati tika apstrādāti prettiesiski.
  4. Jūsu personas dati netiks dzēsti no Interneta vietnes datubāzes, ja pēc Jūsu pieprasījuma saņemšanas Interneta vietne konstatēs, ka:
   1. Jūs nesniedzāt piekrišanu savu personas datu apstrādei, taču šāda apstrāde ir nepieciešama Interneta vietnes leģitīmo (tiesisko) interešu ievērošanai;
   2. apstrādāt Jūsu personas datus Interneta vietne uzliek par pienākumu Eiropas Savienības un valsts tiesību akti;
   3. Interneta vietnei ir jāapstrādā Jūsu dati likumisku prasību piemērošanas, izpildes vai aizstāvības dēļ.
  5. Gadījumi, kad Jums ir tiesības automātiski ierobežot savu personas datu izmantošanu:
   1. Jūs apstrīdat savu apstrādāto personas datu precizitāti;
   2. personas datu apstrāde ir nelikumīga, bet Jūs iebilstat pret personas datu dzēšanu;
   3. Interneta vietnē personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami Jums, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;
   4. Jūs iebilstat pret apstrādi, kuru Interneta vietne veic leģitīmajām (tiesiskajām) interesēm, kamēr šāds iebildums nav apstiprināts.
  6. Ja apstrāde ir ierobežota atbilstoši iepriekš minētajam, Interneta vietne ir tiesīga turpināt Jūsu personas datu glabāšanu līdz pretenzijas par iebilšanu apstrādei vai dzēšanas jautājuma izskatīšanai.
  7. Jums ir tiesības iebilst pret Interneta vietnē veikto Jūsu personas datu apstrādi, ciktāl Interneta vietnes datu apstrāde nepieciešama, lai veiktu uzdevumu sabiedrības interesēs vai atbilstoši Interneta vietnes vai trešās personas leģitīmajām interesēm. Ja Jūs iebilstat pret šādu apstrādi, Interneta vietne pārtrauks personīgās informācijas apstrādi, ja vien Interneta vietne nevarēs uzrādīt leģitīmu apstrāde iemeslu, kas ir svarīgāks par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai ja apstrāde ir nepieciešama, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.
  8. Ja vēlaties īstenot savas tiesības, iesniegt sūdzību vai ja Jums radušies jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: info@reklama.lv
 6. Izmaiņas Privātuma politikā

  Pārzinim ir tiesības jebkurā laikā šo Privātuma politiku mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma. Jaunākā Privātuma politikas versija, kas publicēta vietnē REKLAMA.LV, aizstāj iepriekšējo Privātuma politikas versiju.